بنا به خواسته کارفرما مبنی بر استفاده از حداقل تزینات  در نما سعی شده از حداقل جزینات در طراحی موتیف های نما استفاده گردد.

نمای کلاسیک این پروژه بگونه ای نورپردازی شده است که با توجه به کاربری بنا ، نمای شب و روز متفاوتی داشته باشد.