ساختمان این هتل آپارتمان در محدوده خیابان شهدا واقع شده است به جهت همنشینی بیشتر نما با بافت با توجه به محدودیت های ارتفاعی موجود، سعی شده از المانهای عمودی و خطوط کشیده بیشتر استفاده شود و در عین حال از موتیف های معماری سنتی نیز الهام گرفته شده است