در این پروژه به دنبال آشتی میان عواملی بوده ایم که سنت را به فضای امروزین وارد می کنند، آجر به عنوان سمبلی از گذشته و مدول بندی خاص نما با در نظر داشتن عوامل موثر بر شکل گیری فرم، نمودی جدید به صفحه نما داده است. بازی پر و خالی و تراسهایی که که سایه اندازی روزن های موجود در نما را برعهده دارند همگی تعادل دیداری موجود در نما را وسعت می بخشند.