ایده شکل گیری این پروژه گوناگونی ست. این ایده با شکست صفحات حجم ورودی نمایان است. همچنین  همنشینی سه رنگ متریال آلوباند به این ایده رنگ می بخشد. در پس سبک معماری حاکم بر پروژه – معماری پست مدرن – بازی نور و سایه  در نما و فضاهای داخلی، چهره ای متفاوت به حجم کلی و فضای داخل می بخشد.