مدیران شرکت خانه معمار طوس آریا در راستای نیل به اهـداف خود در جهتارتقاء کمی و کیفی خدمات مهندسی و برآورده کردن خواسته های کارفرمایان
و رعایت استانداردهای سـیستم مدیریت کیفیت و اجـرا، همواره خود را متعهد دانسته و کارکنان را برای استقرار و بهبود آن ترغیب می نمایند. اصول اهـداف
کیفی شرکت بشرح ذیل می باشد:
۱-  افزایش رضایت کارفرمایان و سایر طرف های ذینفع از طریق:
– ارتقاء مداوم کیفیت خدمات مورد تعهد.
– ارائه بموقع خدمات مورد تعهد.
– تأمین و تخصیص بهینه منابع.
۲- افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی از طریق:
– تهیه رویکرد مناسب برای انجام طرح ها.
– سازماندهی و برنامه ریزی مطلوب طرح ها.
– توسعه شبکه تأمین کنندگان.
۳- بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت از طریق:
– پایش و اندازه گیری فرآیند ها و اثر بخشی آنها.
– تعیین و هدایت پروژه های بهبود سیستم.
۴- توسعه فن آوری شامل:
– فن آوری های IT ،MIS و اتوماسیون اداری و مالی.
– استقرار سیستمهای مدیریت پروژه.
– بانک های اطلاعاتی پشتیبان مبتنی بر مدیریت دانش.