ایده طراحی با توجه به کاربری تجاری – تفریحی آن تمایز، خلوص حجمی و دعوت کنندگی است. اندیشیدن به مفهوم فضا و توجه به پرسپکتیو حجم ورودی از حاشیه جاده شاندیز که مسیری تندرو محسوب می شود، عمده مشغله ذهنی ما بعد از حل روابط و عملکردها بود. ورودی شاخص با نمایی تمام شیشه واجد ویژگیهایی است که وجه تمایز این پروژه می باشد.